-->

Integritetspolicy för United Stage Artist AB - United Tickets

Senast uppdaterad den 31 maj 2023

Meddelande om insamling av personuppgifter

UnitedTickets.se (United Stage Artist AB) är ett svenskt biljettombud baserat i Stockholm som erbjuder biljetter till evenemang i Sverige och utomlands. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Syftet med denna integritetspolicy är helt enkelt att informera dig om vår personuppgiftsbehandling, och du behöver inte göra något. Kontakta oss om du har frågor. Våra kontaktuppgifter finns i punkt 1.

Med vänliga hälsningar

United Tickets (United Stage Artist AB)

Information om vår personuppgiftsbehandling

 • 1. Vår identitet och kontaktuppgifter

  United Stage Artist AB ("United Tickets") är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi har fått om dig. Våra kontaktuppgifter är följande:

  United Stage Artist AB

  Organisationsnr: 556518-3117

  Björns Trädgårdsgränd 1116 21 Stockholm, Sverige

  E-post: info@unitedtickets.se

 • 2. Syften med behandlingen och rättslig grund

  • (a) Syften med behandlingen

   Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att erbjuda biljettförsäljning online till tredjepartsevenemang. Vår behandling omfattar därför i första hand personuppgifter som är nödvändiga att behandla i samband med våra biljettjänster online. I allmänhet innebär detta följande:

   - Kundservice och kommunikation med dig i samband med ditt köp av biljetter

   När du kontaktar vår kundtjänst eller kommunicerar med oss i andra sammanhang samlar vi in och behandlar de uppgifter du tillhandahåller för att hantera din fråga. Lämna inte några känsliga personuppgifter till oss, såvida de inte är absolut nödvändiga för att vi ska kunna hantera din fråga.

   - Hantering av de praktiska aspekterna av transaktionen

   När du bokar dina biljetter via UnitedTickets.se behandlar vi dina kontakt- och betalningsuppgifter i samband med transaktionen.

   ? (Elektronisk) leverans av biljetter till dig

   Vi behandlar dina personuppgifter när vi levererar dina biljetter till dig. Vi kan leverera dina biljetter via våra digitala tjänster eller skicka dem via e-post eller till din adress, om du har valt postutskick.

   - Biljettdesign och elektronisk generering

   Vi behandlar dina personuppgifter när vi genererar dina biljetter. Dessa uppgifter kan innehålla ditt namn och dina kontaktuppgifter.

   Utfärdande av återbetalningar för inställda och/eller ändrade evenemang, i tillämpliga fall

   Om ett evenemang ställs in eller ändras, eller om du vill häva ditt köp och få en återbetalning, behandlar vi dina kontakt- och betalningsuppgifter.

   - Marknadsföring

   Vi kan behandla dina uppgifter i syfte att marknadsföra produkter till dig. Dessa produkter kan inbegripa nyhetsbrev och annan marknadsföring via e-post om du har valt att ta emot sådan kommunikation. Vi samlar även in uppgifter om ditt beteende på vår webbplats. Mer information finns i vår Cookie policy.

   - Statistik och uppgifter

   Vi samlar in uppgifter om ditt beteende på våra tjänster, inklusive om din köphistorik. Uppgifterna samlas in för att sammanställa statistik och analys av användarbeteende. Uppgifterna används i anonymiserat format och aldrig för individuell behandling, automatiserat beslutsfattande eller liknande.

  • (b) Rättslig grund för behandlingen

   Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är artikel 6.1 b (fullgörande av ett avtal) och artikel 6.1 a (samtycke) i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR").

   De personuppgifter som samlas in för marknadsföringsändamål samlas in för våra berättigade intressen, se artikel 6.1 f i GDPR. Vi skickar endast marknadsförings till dig och till exempel nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har samtyckt till att ta emot sådan kommunikation eller om vi har en annan relevant rättslig grund för behandlingen. I detta sammanhang kan marknadsföringen riktas till dig baserat på din historik och dina preferenser.

   Vi kan även behandla dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 c i GDPR, dvs. i samband med rättsliga förpliktelser. Denna rättsliga grund för behandling är särskilt relevant om vi behandlar uppgifterna för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller genomdriva eller försvara ett rättsligt anspråk.

 • 3. Kategorier av personuppgifter

  I allmänhet behandlar vi endast allmänna personuppgifter om dig och därmed varken känsliga uppgifter eller uppgifter om brott eller fällande domar i brottsmål.

  De uppgifter vi behandlar inkluderar särskilt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, betalkortsuppgifter, betalningshistorik, medlems-/profiluppgifter och registreringar för specifika evenemang.

  Medlems-/profiluppgifter kan dock innehålla uppgifter om ålder och kön som inte i sig är känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter kommer alltid att vara uppgifter som du har lämnat frivilligt, och du kan när som helst ta bort dessa uppgifter från din profil.

 • 4. Mottagare eller kategorier av mottagare

  Vi kan överföra dina personuppgifter till eller göra dina personuppgifter tillgängliga för relevanta partner i förekommande fall. Relevanta partners är bland annat arrangören av det evenemang till vilket biljetter säljs på UnitedTickets.se och även betaltjänstleverantörerna. I särskilda fall kan vi även lämna ut dina uppgifter till rådgivare. Vi kan till exempel göra det för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 • 5. Uppgiftsöverföringar till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer

  I vissa fall kan vi överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU och utanför EES (tredjeland). Mottagarna i fråga är partner baserade i Storbritannien. Uppgiftsöverföringen görs för att uppfylla de syften som anges i punkt 2.

  Vi kan överföra dina personuppgifter till följande mottagare i tredjeländer:

  NAMN ORGANISATIONSR ADRESS BESKRIVNING AV BEHANDLING
  THE WAY AHEAD GROUP LTD som bedriver verksamhet som SEE TICKETS 03554468 Norfolk House
  47 Upper Parliament Street Nottingham NG1 2AB, Storbritannien
  Biljetttjänster, betalning och relaterade tjänster
  See Tickets B.V. 23167548 De Ruijterkade 113
  1011 AB Amsterdam Nederländerna
  Betaltjänster
  SEE TICKETS SAS 453942948 12, Rue de Penthièvre
  75008 Paris
  Frankrike
  Kommunikationstjänster (leverans av e-post och sms till kunder som har valt att ta emot sådan kommunikation)

  Observera att alla överföringar av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer kommer att ske i enlighet med kapitel V i GDPR om överföringar till tredjeländer (överföringar av personuppgifter till länder utanför EU och länder utanför EES). Om du vill ha mer information om vår rättsliga grund för sådana uppgiftsöverföringar kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 1.

 • 6. Källor till personuppgifter

  De uppgifter vi samlar in är uppgifter som tillhandahålls av dig eller genereras när du använder våra tjänster. I undantagsfall kan vi få uppgifter om dig från våra partner, t.ex. om du kontaktar arrangören av ett evenemang direkt och arrangören sedan vidarebefordrar din fråga till vår kundtjänst.

 • 7. Lagringsperioder

  I allmänhet kommer vi endast att behålla dina personuppgifter så länge de tjänar ett legitimt syfte och sedan kommer de att raderas. Du kan även radera uppgifter från ditt konto när som helst. Vart femte år kommer dina personuppgifter att raderas, såvida du inte informerar oss om att uppgifterna fortfarande kan behandlas eller vi måste behålla uppgifterna längre än fem år. Vissa finansiella uppgifter sparas under en minimiperiod på innevarande räkenskapsår plus sju år i enlighet med bokföringslagen.

 • 8. Rätt att återkalla samtycke

  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra det genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 ovan eller genom att radera uppgifter från ditt medlemskonto.

  Om du bestämmer dig för att återkalla ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av vår samtyckesbaserade behandling innan du återkallade ditt samtycke. Således kommer ett återkallande av samtycke endast att gälla från och med tidpunkten för återkallandet.

 • 9. Dina rättigheter

  Enligt GDPR har du ett antal rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

  Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss på info@unitedtickets.se

  • (a) Rätt till tillgång

   Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

  • (b) Rätt till rättelse (korrigering)

   Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.

  • (c) Rätt till radering

   Efter evenemanget, och förutsatt att vi inte måste behålla personuppgifterna enligt tillämplig lag, har du rätt att få dina personuppgifter raderade innan vår vanliga lagringsperiod löper ut.

  • (d) Rätt till begränsning av behandling

   I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen, kommer vi från den punkten endast att få behandla - med undantag för lagring - uppgifterna med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

  • (e) Rätt att göra invändningar

   I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan även göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

  • (f) Rätt till dataportabilitet

   I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

  Mer information om dina rättigheter finns i de riktlinjer om registrerades rättigheter som finns tillgängliga (på svenska eller engelska) på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats på www.imy.se.

 • 10. Länkar till tredjepartswebbplatser osv.

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, inklusive integrerade länkar till andra sidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser eller deras metoder för insamling av uppgifter. När du besöker tredjepartswebbplatser rekommenderas du därför att läsa deras integritetspolicy och andra relevanta policyer för att förstå deras personuppgiftsbehandling.

 • 11. Klagomålsförfarande

  Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling. Skicka ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige Tel. +468-657 61 00 imy@imy.se Mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten finns på www.imy.se.